پاورپوينت جامع و كامل كل كتاب مباني سازمان و مديريت تأليف دكتر علي رضائيان

دانلود پاورپوينت كتاب مباني سازمان و مديريت تأليف دكتر علي رضائيان در حجم 403 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل شامل فصل اول مديريت و كارآفريني، فصل دوم نظريه هاي سازمان و مديريت؛ سير رهيافتهاي علمي به مديريت، فصل سوم خلاقيت و نوآوري، فصل چهارم تصميم گيري و حل مسأله، فصل پنجم مباني برنامه ريزي، فصل ششم برنامه ريزي و مديريت راهبردي، فصل هفتم

دانلود پاورپوينت جامع و كامل كل كتاب مباني سازمان و مديريت تأليف دكتر علي رضائيان

دانلود پاورپوينت كتاب مباني سازمان و مديريت رضائيان
دانلود پاورپوينت كل كتاب مباني سازمان و مديريت تأليف دكتر علي رضائيان
پاورپوينت كتاب مباني سازمان و مديريت تأليف دكتر علي رضائيان
دانلود پاورپوينت كل شانزده فصل كتاب مباني سازمان و مديريت تأليف دكتر علي رضائيان
دسته بندي مديريت
فرمت فايل zip
حجم فايل 983 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 403

عنوان: پاورپوينت جامع و كامل كل كتاب مباني سازمان و مديريت تأليف دكتر علي رضائيان

دسته: مديريت (مديريت عمومي- مباني سازمان و مديريت- اصول مديريت- تئوري هاي مديريت پيشرفته)

فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)

تعداد اسلايد: 403 اسلايد

كتاب مباني سازمان و مديريت تأليف دكتر علي رضائيان از جمله منابع مهم درس مباني سازمان و مديريت، اصول مديريت و مديريت عمومي و تئوري هاي مديريت پيشرفته در سطح كارشناسي  و ارشد ميباشد. اين فايل شامل پاورپوينت كل شانزده  فصل اين كتاب مي باشد كه در حجم 403 اسلايد  همراه با تصاوير و توضيحات بسيار كامل  و جامع تهيه شده است. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

فصل اول: مديريت و كارآفريني (19 اسلايد)

شامل :

تعريف مديريت

پنچ نكته اساسي كه زير بناي مفاهيم كلي مديريت است

خرده سيستم ارزشي

تعريف سازمان

فراگرد شكل گيري و رشد واحدهاي سازماني

مديريت به منزله علم، هنر و حرفه

مديريت به منزله علم، هنر و حرفه

آموزش مديريت

سطوح مديريت

سطح عملياتي(سرپرستي)

سطح مياني

 سطح عالي

اهميّت اثربخشي و كارايي عملكرد در زمينه ارزيابي موفقيت مديران

مديريت موفق و موثر

منابع قدرت

عوامل تعيين كننده موفقيت مدير

تعريف كارآفريني و رهيافت هاي آن

روش هاي تحقيق در مديريت

فصل دوم:  نظريه هاي سازمان و مديريت؛ سير رهيافتهاي علمي به مديريت ( 39 اسلايد)

شامل:

رهيافت هاي عمده در سير نظريه هاي سازمان و مديريت

رهيافت سنتي

مديريت علمي

اصول علم اداره(نظريه فراگرد مديريت)

چهارده اصل فايول

نظريه بوروكراسي

ويژگيهاي خاص بوروكراسي وبر

تفاوت بوركراسي با مديريت علمي تيلور و اصول علم اداره فايول

رهيافت منابع انساني

نظريه روابط انساني( مطالعات هاثورن)

نظريه نيازهاي انساني

مفروضان نظريه نظريه نيازهاي انساني

نظريه x وy

رهيافت كمي به مديريت

رهيافت هاي سيستمي و اقتضايي به مديريت

نظريه سيستمي

يادگيري سازماني

اجزاي اصلي هر سازمان يادگيرنده از نظر پيتر سنج

نظريه «مجموعه هاي پيچيده غيرقابل پيش بيني» يا نظريه آشوب

نظريه اقتضايي

نقشهاي مديريت

ارتباط بين نقشهاي مديريت با خرده سيستم هاي هر سيستم اجتماعي از ديدگاه آديزاس

ويژگيهاي سازمان هاي كمال يافته

تفاوت ديدگاه هاي متعدد در مورد نظريه سازمان

استعاره هاي نظريه سازمان

مديريت بر مبناي ارزشهاي اسلامي

عمل گرايي و عمل بر مبناي نيت از ديدگاه اسلام

فصل سوم: خلاقيت و نوآوري( 29 اسلايد)

شامل :

تعريف خلاقيت

ارتباط خلاقيت و برنامه ريزي

موانع خلاقيت

نوآوري در سازمانهاي يادگيرنده

فراگرد نوآوري در محصول

نقشهاي نوآور

موانع نوآوري

برخي از ويژگيهاي افراد خلاق

شيوه هاي تفكر

تفكر خلاق

تفكر سببي يا علّي

تفكر استقرايي

تفكر قياسي

تفكر قضاوتي و تحليلي(براي حل مسأله)

تفاوت خلاقيت و نوآوري

فراگرد خلاقيت

 ايجاد نگرش موافق براي پذيرش افكار و طرحهاي جديد

 افزايش حساسيت افراد نسبت به مسأله

مهيا ساختن شرايط خلاقيت از طريق فراهم ساختن مواد خام لازم

  ايجاد سلاست فكر

 استمرار فعاليت ضمير ناخودآگاه بر روي مسأله

 درخشش ناگهاني يك فكر

پيشنهادهاي عملي براي افزايش سلاست فكر

هم انديشي مستقيم

هم انديشي غيرمستقيم

هم انديش رقابتي مستقيم

نحوه ترغيب به خلاقيت

فصل چهارم: تصميم گيري و حل مسأله (32 اسلايد)

شامل:

مقدمه

رابطه فراگرد تصميم گيري و حل مسأله

فراگرد مسأله يابي در سازمانها

مسأله يابي

مسأله يابي رسمي

مسأله يابي غير رسمي

فراگرد حل مسأله و تصميم گيري

انواع تصميم

تصميم هاي برنامه ريزي شده

تصميم هاي برنامه ريزي نشده

موقعيتهاي تصميم گيري

انواع مسائل سازماني و مرجع اتخاذ تصميم براي حل آنها

فراگرد منطقي حل مسأله

ارزيابي ميزان كارايي يك تصميم

مديران و موانع حل مسأله

اجتناب آرام

تغيير آرام

اجتناب دفاعي

ترس(هراس)

موانع استفاده از فراگرد منطقي اتخاذ تصميم

روشها و فنون تصميم گيري

چالش هاي معاصر تصميم گيري

منابع پيچيدگي فراگرد تصميم گيري در دنياي معاصر

انطباق با عدم اطمينان

سبكهاي پردازش اطلاعات

اجتناب از دامهاي ادراكي و رفتاري در تصميم گيري

دام ظاهر نگري

دام تعهدات احساسي و اجتماعي

علل متداوئل بودن تعهد احساسي و اجتماعي

دام اعتماد بيش از حد

فصل پنجم: مباني برنامه ريزي ( 38 اسلايد)

شامل:

مقدمه

اهميت و ضرورت برنامه ريزي

تعريف برنامه ريزي

هدف از برنامه ريزي

اولويت برنامه ريزي

انواع برنامه ريزي

برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك)

فوايد برنامه ريزي راهبردي

برنامه ريزي عملياتي (اجرايي)

برنامه ريزي تخصصي

رهيافتهاي گوناگون به برنامه ريزي

برنامه ريزي از " داخل به خارج " و برنامه ريزي از " خارج به داخل "

برنامه ريزي از " بالا به پائين " و برنامه ريزي از " پائين به بالا "

برنامه ريزي بر مبناي هدف

برنامه ريزي بر مبناي استثناء

برنامه ريزي اضطراري

برنامه ريزي اقتضايي

مراحل عمده برنامه ريزي

سلسله مراتب برنامه ها

انواع برنامه ها

مأموريتها و اهداف بلند مدت

اهداف كوتاه مدت

راهبردها ( استراتژيها )

خط مشيها

انواع خط مشي

رويه ها و مقررات

برنامه هاي عملياتي ( تاكتيكي )

بودجه

اصل تعهدات (Principle Of Commitment)

فنون برنامه ريزي

نمودار ميله اي ( گانت )

نمودار شبكه

فن ارزشيابي و تجديد نظر در برنامه

روش مسير بحراني

مزاياي استفاده از روش مسير بحراني و فن ارزشيابي و بازنگري برنامه

ابعاد  و جنبه هاي گوناگون برنامه ريزي در سازمانها

فصل ششم: برنامه ريزي و مديريت راهبردي(27 اسلايد)

شامل: مقدمه

راهبرد (استراتژي)

مراتب راهبرد (سطوح سه گانه راهبردها در سازمان)

راهبرد سطح سازمان مادر

راهبرد سطح مؤسسه(راهبرد سازمان در فعاليتهاي عمده)

راهبرد سطح عملياتي(وظيفه)

فراگرد برنامه ريزي راهبردي

شناسايي رسالت سازمان

تدوين هدفهاي خرد و كلان

شناسايي ارزشها و فرهنگ سازماني

شناسايي سازمان از حيث قوتها و ضعفهاي آن

شناسايي محيط از حيث فرصتها و تهديدهاي آن

تدوين راهبرد در سطح كل سازمان

برنامه ريزي سبد سرمايه گذاري

ماتريس بي. سي.جي

بررسي تأثير راهبردهاي بازار بر سودآوري

مدل هفت s و فرهنگ سازمان

تدوين راهبرد در سطح موسسه يا فعاليتهاي عمده سازمان

راهبردهاي رقابتي عام

انواع راهبردهاي انطباقي

چرخه حيات محصول

تدوين راهبرد در سطح عملياتي

اجراي راهبرد

دامهاي برنامه ريزي

فصل هفتم: عناصر و مفاهيم سازماندهي(20 اسلايد)

شامل:

مقدمه

تعريف سازماندهي

ساخت سازماني

سازمان رسمي و سازمان غير رسمي

ابزار رسمي كردن سازمان

نمودار سازماني

نمونه اي از نمودار سازماني

راهنماي سازمان

صف و ستاد

انواع واحدهاي ستادي

انواع ستادهاي عمومي

مبناهاي سازماندهي

سازماندهي بر مبناي هدف

سازماندهي بر مبناي فراگرد.

تعيين استاندارد

تقسيم كار عمودي

رابطه درجه تمركز و ارتفاع ساخت سازماني با حيطه نظارت

تعيين ارتفاع ساخت سازماني

ميزان تمركز و عدم تمركز

روندهاي جديد در سازماندهي

فصل هشتم: سازماندهي و طراحي سازمان (37 اسلايد)

شامل:

مقدمه

فراگرد سازماندهي رسمي

مراحل سازماندهي رسمي

طراحي واحدها سازماني

سازماندهي بر مبناي وظيفه

نمودار كلي سازماندهي بر مبناي وظيفه

سازماندهي بر مبناي محصول

نمودار كلي سازماندهي بر مبناي محصول

ساماندهي بر مبناي فراگرد

نمودار كلي سازماندهي بر مبناي فراگرد

سازماندهي بر مبناي ناحيه جغرافيايي

نمودار كلي سازماندهي بر مبناي ناحيه جغرافيايي

سازماندهي با توجه به نوع مشتري

نمودار كلي سازماندهي با توجه به نوع مشتري

سازماندهي بر مبناي نوع بازار

نمودار كلي سازماندهي بر مبناي نوع بازار

سازماندهي بر مبناي زمان فعاليت

نمودار كلي سازماندهي بر مبناي زمان فعاليت

نگرشي پويا به طراحي واحدهاي سازماني

سازماندهي بر مبناي برنامه و پروژه

سازماندهي خزانه اي(ماتريسي)

سازماندهي با گروههاي متداخل

تحول در روشهاي سازماندهي و تنظيم ساختار

ساختار تيمي

ساختار شبكه اي

طراحي سازمان

پيوستار ويژگيهاي طرحهاي سازماني

پنج قسمت اصلي سازمانها

سازمانهاي بوروكراتيك و طرحهاي مكانيكي

بوروكراسي ماشيني

 بوروكراسي حرفه اي

 بوركراسي بخشي

سازمان هاي انطباق پذير و طرحهاي ارگانيكي

ساختار ساده

سازمان ويژه موقت (ادهوكراسي)

عوامل اقتضايي و طراحي سازماني

فصل نهم: هماهنگي (24 اسلايد)

شامل:

مقدمه

تعريف هماهنگي

تفكيك

تركيب

سازو كارهاي ايجاد هماهنگي  و نحوه استفاده از آنها

اصول ايجاد هماهنگي

عوامل تعيين كننده حيطه نظارت

ويژگيهاي شخصي

عوامل شغلي

متغيرهاي محيطي

هماهنگي و فن آوري

انواع وابستگي به فن آوري

وابستگي مجموعه اي

وابستگي ترتيبي

وابستگي طرفيني

سازو كارهاي ايجاد هماهنگي

هماهنگي برنامه ريزي نشده و غير رسمي

هماهنگي برنامه ريزي شده و رسمي

هماهنگي به وسيله افراد

هماهنگي به وسيله گروهها

مقايسه ويژگيهاي برخي از سبكهاي هماهنگي و سازماندهي

عوامل تعيين كننده سبك سازماني

فصل دهم: مديريت منابع انساني (17 اسلايد)

شامل:

مقدمه

مراحل عمده فراگرد مديريت منابع انساني

فراگرد مديريت منابع انساني

كارمنديابي

انتخاب

توجيه و راهنمايي

حركت

ترك خدمت و انفصال

گامهاي فراگرد برنامه ريزي منابع انساني

عواملي كه براي پيش بني تقاضا و عرضه نيروي انساني بايد بررسي شوند

تدوين راهبرد براي تأمين منابع انساني

ارزيابي سيستم برنامه ريزي منابع انساني

مهارتهاي مورد نياز مدير

بهبود مديريت و عوامل مؤثر در توسعه مهارتهاي انساني

آموزش مديران و توسعه مهارتهاي مديريتي

فصل يازدهم: مديريت بازار و بسيج منابع انساني (20 اسلايد)

شامل:

مقدمه

مديريت بازار

انواع تقاضا و وظايف مدير بازاريابي

تقاضاي منفي

فقدان تقاضا

تقاضاي پنهان

كاهش تقاضا

تقاضاي نامنظم

تقاضاي متعادل

تقاضاي بيش از حد

تقاضاي مضر

مديريت مالي

وظايف مديران مالي

كنترل نقدينگي و نظارت بر گردش اعتبارات

افزايش سودآوري

مراقبت از اموال و داراييها

مديريت پشتيباني

مديريت قوانين و مقررات و استفاده از منابع حقوقي

فصل دوازدهم: مباني رهبري(18 اسلايد)

شامل:

مقدمه

تعريف رهبري

رويكردهاي عمده در مطالعات رهبري

خصوصيات و صفات ويژه رهبري

رفتار رهبري

سبك سنج مديريت

پنج حالت ويژه در سبك سنج مديريت

سيستمهاي مديريت

رهبري اقتضايي

نظريه رهبري اقتضايي فيدلر

نظريه رهبري وضعيتي

رهبري و قدرت

منشأ انواع قدرت و فراگرد نفوذ بر افراد

فصل سيزدهم: هدايت از طريق انگيزش (20 اسلايد)

شامل:

مقدمه

نحوه شكل گيري رفتار انسان

نظريه پردازي در مورد انگيزش

نظريه هاي تبيين كننده عوامل انگيزش

نظريه سلسله مراتب نيازها

نظريه x وy

مفروضات نظريه y

ويژگيهاي سبكهاي مورد استفاده مديران بر مبناي مفروضات x و  y

نظريه تقويت و اصلاح رفتار

فراگرد ايجاد انگيزه با تأكيد بر رابطه تلاش، پاداش و رضايت خاطر كاركنان (طبق نظريه انتظار(

نظريه عوامل بهداشت رواني و انگيزاننده ها

نظريه هاي تبيين كننده فراگرد انگيزش

نظريه  تقويت و اصلاح رفتار

نظريه انتظار

نظريه برابري

نظريه هدفگذاري

فراگرد هدف گذاري و اخذ نتيجه

انگيزش كاركنان در مقايسه با مديران

فصل چهاردهم: هدايت از طريق ارتباطات (22 اسلايد)

مقدمه

فراگرد ارتباطات

ساده ترين فراگرد ارتباطي

عناصر فراگرد ارتباطات

عوامل ايجاد اختلال

ارتباطات يكجانبه و دوجانبه

انواع مسيرهاي ارتباطي

ارتباطات افقي

ارتباطات عمودي

ارتباطات مورب

ارتباطات در سطح افراد

موانع ارتباطات ميان افراد

راههاي براي افزايش وضوح پيامها و رفع موانع ارتباطات ميان افراد

ارتباطات در سطح سازمان

شبكه هاي ارتباطات غير رسمي

انواع شبكه هاي ارتباط غير رسمي

شبكه هاي رشته اي

شبكه هاي انشعابي

شبكه هاي تصادفي

شبكه هاي خوشه اي

سيستمهاي ارتباطات رسمي

شبكه  متمركز

شبكه ستاره اي

شبكه سه شاخه

شبكه زنجيره اي

شبكه دايره اي

شبكه همه جانبه

مقايسه كاركردهاي شبكه هاي ارتباطي رسمي

توصيه هايي براي بهبود فراگرد ارتباطات

سبكهاي ارتباطات

فصل پانزدهم: مباني كنترل (22 اسلايد)

شامل:

مقدمه

تعريف كنترل

فراگرد كنترل

تعيين معيارها و ضوابط كنترل

انواع معيارها و استانداردها

مقايسه نتايج عملكردها با معيارها و استانداردهاي تعيين شده

تشخيص ميزان انحرافها و بررسي علل بروز آنها

تنظيم و اجراي برنامه ها و عمليات اصلاحي

تدابير و وسايل كنترل و نظارت

انواع كنترل

كنترل آينده نگر

كنترل حال نگر

كنترل گذشته نگر

كنترلهاي پيش گيرنده

كنترلهاي اصلاح كننده.

سيستم كنترل اصلاح كننده

نمودار سيستم كنترل اصلاح كننده

ويژگيهاي سيستم كنترل مؤثر

نكات قابل تأمل در طراحي سيستم كنترل

مشكلات كنترل

فصل شانزدهم: مديريت بحران و سيستمهاي كنترل راهبردي (16 اسلايد)

شامل:

مقدمه

نوع شناسي بحران و طبقه بندي انواع بحرانها

مراحل اصلي برنامه ريزي براي كنترل بحران

پيش بيني و مميزي بحران

تهيه برنامه هاي اقتضايي براي مواجهه با بحران

تشكيل گروه مديريت بحران

تكميل برنامه كنترل بحران از طريق اجراي آزمايشي آن

مواجهه با بحران و كنترل آن

انواع سيستمهاي كنترل

سيستمهاي كنترل تشخيصي

سيستمهاي كنترل تحديدي

سيستمهاي كنترل تعاملي

سيستمهاي كنترل ارزشي

نمودار سازوكار تجديد نظر در استراتژي كلي سازمان و سيستم جامع كنترل آن

نتيجه گيري

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

دانلود پاورپوينت جامع و كامل كل كتاب مباني سازمان و مديريت تأليف دكتر علي رضائيان


نوشته شده توسط مهدي | ۲۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۹:۵۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |